Жаһандану және белсенді инновациялық процестер дәуірінде экономикадағы, бизнестегі, өндірістегі, денсаулық сақтаудағы кадр ресурстарына қойылатын талаптар үнемі өсу бағытында өзгеріп отырады.

Осыған байланысты оқу орындарының алдында табысқа жетудің кепілі және қоғам мен барлық салалық бағыттарды дамытудың басты құралы болып табылатын білім беру сапасын қамтамасыз ету міндеті тұр.

Білім беру сапасы-білім беру процесінің жай-күйі мен нәтижелілігін, оның мүдделі тараптар мен қоғамның қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкестігін, кәсіби және жеке құзыреттерді қалыптастыру мен дамытуды айқындайтын әлеуметтік санат.

Әрбір білім беру ұйымы білім беру сапасын қамтамасыз етуге және білім беру бағдарламасының тиісті мамандықтарына Дағдылар мен тәжірибе алуға ұмтылады.

2005 жылы ENQA (European Network for Quality Assurance) жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық қауымдастығы Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінде сапаны қамтамасыз етудің стандарттары мен басшылық қағидаттарын әзірледі (ESG/Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015ж.). https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/

ESG 2015 мақсаты: әлемнің барлық елдерінде білім беру сапасын қамтамасыз етудегі қағидаттар мен тәсілдерді түсінуді қамтамасыз ету.

Әрбір білім беру ұйымы ESG 2015 негізінде сапаны қамтамасыз етудің сыртқы және ішкі саясатын әзірлейді, оған сапаны қамтамасыз етудің академиялық және академиялық емес процестері мен олардың өзара байланысы кіреді.

Сапаны қамтамасыз ету жүйесі білім беру ұйымдарында келесі мақсаттармен жүзеге асырылады:

 • білім беру сапасын қамтамасыз ету және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету;
 • ғылыми-зерттеу жұмысының сапасын қамтамасыз ету және тиісті тәжірибені қалыптастыру үшін білім алушыларды зерттеуге тарту ;
 • негізгі мүдделі тараптардың (білім алушылар, оқытушылар, зерттеушілер, әкімшілік, түлектердің әлеуетті жұмыс берушілері, серіктестік ұйымдар)қанағаттануы мен күтілетін қажеттіліктерінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету;;
 • операциялық тиімділікті арттыру.

Білім беру сапасының жүйесі арқылы бағаланады:

 • білім беру қызметін лицензиялау,
 • кейінгі лицензиялық бақылау,
 • білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды,
 • ұйымның сапа менеджменті жүйесін сертификаттау және аудит,
 • институционалдық және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуді,
 • білім алушылардың білімі мен дағдыларын тәуелсіз бағалауды;,
 • бітірушілердің жұмыс берушілермен талап етілуі (жұмысқа орналасу),
 • білім алушыларды қоса алғанда, білім беру процесіне қатысушылардан тұрақты кері байланысты,
 • мамандарды сертификаттау

Студент білім деңгейіне қарамастан білім беру процесінің объектісі және субъектісі болып табылады.

Студенттер білім беру ұйымы қызметінің негізгі мәселелеріне және нақты білім беру бағдарламасына тұрақты кері байланыс ұсыну арқылы, сондай-ақ білім беру бағдарламасын жоспарлауға, әзірлеуге, бекітуге және мониторингтеуге және білім беру ұйымының стратегиялық іс-шараларына қатысуға жауапты консультативтік-кеңесші органдардағы өкілдік арқылы сапаны қамтамасыз етуге қатысады.

Білім алушыларды сапаны қамтамасыз ету процесіне тарту бойынша міндеттер:

 • білім беру сапасын қамтамасыз ету контекстінде студенттік бастаманы дамыту;
 • сауалнама, сауалнама жүргізу арқылы білім беру сапасына мониторинг ұйымдастыру және жүргізу;
 • әр түрлі зерттеу әдістерін қолдана отырып, білім беру қызметін тұтынушы ретінде студенттердің қажеттіліктерін жан-жақты бағалау;
 • білім беру үдерісін ұйымдастыру мәселелерін шешуге студенттерді тарту;
 • білім беру ресурстары мен материалдық - техникалық базаны жақсарту үшін студенттердің пікірін зерттеу;
 • студенттердің білім, ғылыми, әлеуметтік және кәсіби қызығушылықтарын есепке алу;
 • студенттердің құқықтары, міндеттері мен мүдделерін реттейтін құжаттарды талқылауға қол жеткізуін қамтамасыз ету;
 • білім алушыларды білім берудегі нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру;
 • студенттерді білім беру сапасы саласындағы саясат туралы хабардар ету;
 • оқыту сапасын бағалауға студенттерді тарту ;
 • білім беру жобаларына білім алушылар өкілдерін қосу.

Еуразиялық аккредиттеу және білім беру сапасын қамтамасыз ету орталығы (ЕОА/ECAQA) ESG 2015-ке негізделген және 10 стандартты қамтитын жоғары білім беру ұйымдарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын әзірледі

http://www.ecaqa.org/standarty-institutsionalnoj-akkreditatsii-organizatsij-vysshego-i-poslevuzovskogo-obrazovaniya

Студенттер білім беру сапасын қамтамасыз етуге бағытталған келесі процестерге қатысады:

 • сапаны қамтамасыз ету саясатын әзірлеу және енгізу (1.6)
 • академиялық адалдық және плагиатқа қарсы саясатты сақтау (1.7)
 • білім беру бағдарламаларын әзірлеу (2.8)
 • мүдделі тараптармен кері байланыс негізінде білім беру бағдарламаларын түрлендіру (2.11)
 • шағын ғылыми - зерттеу жобаларын жүргізу немесе қатысу (3.3)
 • Этика кодексін сақтау 3.5)
 • оқыту және оқыту әдістері, бағалау әдістері туралы тұрақты кері байланыс (3.11)
 • студенттердің өкілдігі және олардың студенттерге қатысты мәселелерге тиісті қатысуы (4.8)
 • оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу, студенттердің оқу жетістіктері және түлектерді жұмысқа орналастыру (7.2)
 • сауалнамалар жүргізу арқылы білім беру үдерісінің ресурстарын (6.12) бағалау (7.2) мақсатында кері байланыс

Медициналық білім беру ұйымдары үшін ЕАО дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясының (ВФМО/WFME) халықаралық стандарттар трилогиясы негізінде әзірленген институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын қолданады.

http://www.ecaqa.org/kz/akkreditteu/institutsionaldy-akkreditteudin-standarttary, http://www.ecaqa.org/en/accreditation/standards, http://www.ecaqa.org/akkreditatsiya/standarty-institutsionalnoj-akkreditatsii

Жоғары кәсіптік білім беретін медициналық ұйымдарды институционалдық аккредиттеу шеңберінде студенттер өзін-өзі бағалауды бастамашылық етеді және жүргізеді, әрі өзін-өзі бағалау бойынша жалпы есепке енгізілетін тәуелсіз студенттік талдау бойынша қысқаша есеп ұсынады.

Сапаны қамтамасыз ету жүйесіндегі студенттердің рөлі сипатталған негізгі құжаттар:

Университеттердің Ұлы Хартиясы 1988 ж.

 • Әрбір университет студенттердің еркіндігін қорғауды және олардың мүдделері мен қажеттіліктеріне сәйкес келетін дағдыларды игеруге тиісті жағдайлар жасауды қамтамасыз етуі тиіс.

Университеттердің Ұлы Хартиясы 2020 ж.

 • Екінші қағида-студенттерді білім іздеуге және тереңдетуге тарту мақсатында оқыту мен зерттеудің үздіксіздігі.

Сорбон Декларациясы 1998 ж.

 • Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігін стандарттау бойынша жалпы ережелерді құру және студенттер мен түлектердің ұтқырлығын көтермелеу

Прага Коммюникесі 2001 ж.

 • Студенттер университеттердегі білім беру ұйымы мен мазмұнына қатысып, әсер етуі керек

Берлин Коммюникесі 2003 ж.

 • Студенттік ұйымдар Болон процесіне конструктивті қатысады

2001 ж. Еуропалық ректорлардың үндеуі (Саламанка)

 • Студенттер таңдау еркіндігіне ие болуы керек

Еуропалық университеттер Ассоциациясының Лиссабон Декларациясы «2010 жылдан кейінгі Еуропа университеттері», 2007 ж.

 • Оқу орындарының оқу орындарының түлектерге мамандықтардың кең спектрін сатып алуға бағытталған, соның ішінде бір оқу орнынан екіншісіне ауысуға мүмкіндік беретін әртүрлі оқу бағдарламаларын белсенді түрде ұсынатын болады…

Жоғары Білім Берудің Еуропалық Кеңістігінде Сапаны Қамтамасыз Етудің Стандарттары Мен Басшылық Қағидаттары (ESG 2005 ж., 2015 ж.).

 • Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйесінің басқа тетіктері еркін қол жетімді болуы, студенттердің қажеттіліктеріне жауап беруі керек. Студенттер өздері ұсынатын қызметтер туралы өз пікірлерін айта алуы керек
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu