2023 жылғы 29 мамырда Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы Болгария Республикасының Ұлттық бағалау және аккредиттеу агенттігімен ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды (The National Evaluation and Accreditation Agency (NEAA), Republic of Bulgaria).

Өзбекстан Республикасының жоғары оқу орындарында медицина және денсаулық сақтау саласындағы білім беру бойынша бағдарламалық аккредиттеуді жүргізуге АЕО-на уәкілеттік берілгені туралы Өзбекстан Республикасының Министрлер Кабинеті жанындағы білім беру сапасын қадағалау бойынша мемлекеттік инспекциясы ресми растау жіберді (БСҚМИ).

22 Қараша, 2021

Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және Аккредиттеудің Еуразиялық Орталығы (ECAQA) QASPIR-сапаны қамтамасыз ету және Институционалдық зерттеулер стратегиялық жоспарлау жөніндегі халықаралық ұйымның серіктесі болды және оқытушылардың үздіксіз кәсіби дамуы үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынады

Жаһандану және белсенді инновациялық процестер дәуірінде экономикадағы, бизнестегі, өндірістегі, денсаулық сақтаудағы кадр ресурстарына қойылатын талаптар үнемі өсу бағытында өзгеріп отырады.

Осыған байланысты оқу орындарының алдында табысқа жетудің кепілі және қоғам мен барлық салалық бағыттарды дамытудың басты құралы болып табылатын білім беру сапасын қамтамасыз ету міндеті тұр.

Білім беру сапасы-білім беру процесінің жай-күйі мен нәтижелілігін, оның мүдделі тараптар мен қоғамның қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкестігін, кәсіби және жеке құзыреттерді қалыптастыру мен дамытуды айқындайтын әлеуметтік санат.

Әрбір білім беру ұйымы білім беру сапасын қамтамасыз етуге және білім беру бағдарламасының тиісті мамандықтарына Дағдылар мен тәжірибе алуға ұмтылады.

2005 жылы ENQA (European Network for Quality Assurance) жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық қауымдастығы Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінде сапаны қамтамасыз етудің стандарттары мен басшылық қағидаттарын әзірледі (ESG/Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015ж.). https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/

ESG 2015 мақсаты: әлемнің барлық елдерінде білім беру сапасын қамтамасыз етудегі қағидаттар мен тәсілдерді түсінуді қамтамасыз ету.

Әрбір білім беру ұйымы ESG 2015 негізінде сапаны қамтамасыз етудің сыртқы және ішкі саясатын әзірлейді, оған сапаны қамтамасыз етудің академиялық және академиялық емес процестері мен олардың өзара байланысы кіреді.

Сапаны қамтамасыз ету жүйесі білім беру ұйымдарында келесі мақсаттармен жүзеге асырылады:

 • білім беру сапасын қамтамасыз ету және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету;
 • ғылыми-зерттеу жұмысының сапасын қамтамасыз ету және тиісті тәжірибені қалыптастыру үшін білім алушыларды зерттеуге тарту ;
 • негізгі мүдделі тараптардың (білім алушылар, оқытушылар, зерттеушілер, әкімшілік, түлектердің әлеуетті жұмыс берушілері, серіктестік ұйымдар)қанағаттануы мен күтілетін қажеттіліктерінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету;;
 • операциялық тиімділікті арттыру.

Білім беру сапасының жүйесі арқылы бағаланады:

 • білім беру қызметін лицензиялау,
 • кейінгі лицензиялық бақылау,
 • білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды,
 • ұйымның сапа менеджменті жүйесін сертификаттау және аудит,
 • институционалдық және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуді,
 • білім алушылардың білімі мен дағдыларын тәуелсіз бағалауды;,
 • бітірушілердің жұмыс берушілермен талап етілуі (жұмысқа орналасу),
 • білім алушыларды қоса алғанда, білім беру процесіне қатысушылардан тұрақты кері байланысты,
 • мамандарды сертификаттау

Студент білім деңгейіне қарамастан білім беру процесінің объектісі және субъектісі болып табылады.

Студенттер білім беру ұйымы қызметінің негізгі мәселелеріне және нақты білім беру бағдарламасына тұрақты кері байланыс ұсыну арқылы, сондай-ақ білім беру бағдарламасын жоспарлауға, әзірлеуге, бекітуге және мониторингтеуге және білім беру ұйымының стратегиялық іс-шараларына қатысуға жауапты консультативтік-кеңесші органдардағы өкілдік арқылы сапаны қамтамасыз етуге қатысады.

Білім алушыларды сапаны қамтамасыз ету процесіне тарту бойынша міндеттер:

 • білім беру сапасын қамтамасыз ету контекстінде студенттік бастаманы дамыту;
 • сауалнама, сауалнама жүргізу арқылы білім беру сапасына мониторинг ұйымдастыру және жүргізу;
 • әр түрлі зерттеу әдістерін қолдана отырып, білім беру қызметін тұтынушы ретінде студенттердің қажеттіліктерін жан-жақты бағалау;
 • білім беру үдерісін ұйымдастыру мәселелерін шешуге студенттерді тарту;
 • білім беру ресурстары мен материалдық - техникалық базаны жақсарту үшін студенттердің пікірін зерттеу;
 • студенттердің білім, ғылыми, әлеуметтік және кәсіби қызығушылықтарын есепке алу;
 • студенттердің құқықтары, міндеттері мен мүдделерін реттейтін құжаттарды талқылауға қол жеткізуін қамтамасыз ету;
 • білім алушыларды білім берудегі нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру;
 • студенттерді білім беру сапасы саласындағы саясат туралы хабардар ету;
 • оқыту сапасын бағалауға студенттерді тарту ;
 • білім беру жобаларына білім алушылар өкілдерін қосу.

Еуразиялық аккредиттеу және білім беру сапасын қамтамасыз ету орталығы (ЕОА/ECAQA) ESG 2015-ке негізделген және 10 стандартты қамтитын жоғары білім беру ұйымдарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын әзірледі

http://www.ecaqa.org/standarty-institutsionalnoj-akkreditatsii-organizatsij-vysshego-i-poslevuzovskogo-obrazovaniya

Студенттер білім беру сапасын қамтамасыз етуге бағытталған келесі процестерге қатысады:

 • сапаны қамтамасыз ету саясатын әзірлеу және енгізу (1.6)
 • академиялық адалдық және плагиатқа қарсы саясатты сақтау (1.7)
 • білім беру бағдарламаларын әзірлеу (2.8)
 • мүдделі тараптармен кері байланыс негізінде білім беру бағдарламаларын түрлендіру (2.11)
 • шағын ғылыми - зерттеу жобаларын жүргізу немесе қатысу (3.3)
 • Этика кодексін сақтау 3.5)
 • оқыту және оқыту әдістері, бағалау әдістері туралы тұрақты кері байланыс (3.11)
 • студенттердің өкілдігі және олардың студенттерге қатысты мәселелерге тиісті қатысуы (4.8)
 • оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу, студенттердің оқу жетістіктері және түлектерді жұмысқа орналастыру (7.2)
 • сауалнамалар жүргізу арқылы білім беру үдерісінің ресурстарын (6.12) бағалау (7.2) мақсатында кері байланыс

Медициналық білім беру ұйымдары үшін ЕАО дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясының (ВФМО/WFME) халықаралық стандарттар трилогиясы негізінде әзірленген институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын қолданады.

http://www.ecaqa.org/kz/akkreditteu/institutsionaldy-akkreditteudin-standarttary, http://www.ecaqa.org/en/accreditation/standards, http://www.ecaqa.org/akkreditatsiya/standarty-institutsionalnoj-akkreditatsii

Жоғары кәсіптік білім беретін медициналық ұйымдарды институционалдық аккредиттеу шеңберінде студенттер өзін-өзі бағалауды бастамашылық етеді және жүргізеді, әрі өзін-өзі бағалау бойынша жалпы есепке енгізілетін тәуелсіз студенттік талдау бойынша қысқаша есеп ұсынады.

Сапаны қамтамасыз ету жүйесіндегі студенттердің рөлі сипатталған негізгі құжаттар:

Университеттердің Ұлы Хартиясы 1988 ж.

 • Әрбір университет студенттердің еркіндігін қорғауды және олардың мүдделері мен қажеттіліктеріне сәйкес келетін дағдыларды игеруге тиісті жағдайлар жасауды қамтамасыз етуі тиіс.

Университеттердің Ұлы Хартиясы 2020 ж.

 • Екінші қағида-студенттерді білім іздеуге және тереңдетуге тарту мақсатында оқыту мен зерттеудің үздіксіздігі.

Сорбон Декларациясы 1998 ж.

 • Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігін стандарттау бойынша жалпы ережелерді құру және студенттер мен түлектердің ұтқырлығын көтермелеу

Прага Коммюникесі 2001 ж.

 • Студенттер университеттердегі білім беру ұйымы мен мазмұнына қатысып, әсер етуі керек

Берлин Коммюникесі 2003 ж.

 • Студенттік ұйымдар Болон процесіне конструктивті қатысады

2001 ж. Еуропалық ректорлардың үндеуі (Саламанка)

 • Студенттер таңдау еркіндігіне ие болуы керек

Еуропалық университеттер Ассоциациясының Лиссабон Декларациясы «2010 жылдан кейінгі Еуропа университеттері», 2007 ж.

 • Оқу орындарының оқу орындарының түлектерге мамандықтардың кең спектрін сатып алуға бағытталған, соның ішінде бір оқу орнынан екіншісіне ауысуға мүмкіндік беретін әртүрлі оқу бағдарламаларын белсенді түрде ұсынатын болады…

Жоғары Білім Берудің Еуропалық Кеңістігінде Сапаны Қамтамасыз Етудің Стандарттары Мен Басшылық Қағидаттары (ESG 2005 ж., 2015 ж.).

 • Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйесінің басқа тетіктері еркін қол жетімді болуы, студенттердің қажеттіліктеріне жауап беруі керек. Студенттер өздері ұсынатын қызметтер туралы өз пікірлерін айта алуы керек

2020 жылғы желтоқсанда Медициналық және фармацевтикалық білім беру сапасын қамтамасыз етуді және Қазақстан мен Украинаның Білім беру мекемелерін аккредиттеуге қатысу мақсатында Білім беруді, денсаулық сақтауды аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (Қазақстан Республикасы) және Украинаның денсаулық сақтау Министрлігіндегі «Медицина» және «Фармация» даярлау бағытындағы жоғары білімі бар мамандардың кәсіби құзыреттілігін тестілеу орталығы» Мемлекеттік ұйымының ынтымақтастығы туралы Меморандумға қол қойылды.

Mеморандум ECAQA и Центр Тестирования Украины 2020 русс

Меморандум про співпрацю signed 2020

2020 жылдың желтоқсанында Білім беруді, денсаулық сақтауды аккредиттеудің Еуразиялық орталығы денсаулық сақтаудағы жоғары кәсіптік білім беру сапасын қамтамасыз етудің халықаралық қағидаттары мен үздік практикаларын енгізу және медициналық көмек көрсету сапасын арттыру мақсатында Ресей Федерациясының медициналық көмек және медициналық білім беру сапасы бойынша Медициналық қоғамдар Қауымдастығымен (АСМОК) ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды http://asmok.ru/.

АСМОК – Ресейдегі медициналық көмек пен медициналық білім беру сапасы мәселелеріне мамандандырылған алғашқы кәсіби қоғамдық медициналық ұйым.

Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы AccelEd жобасының қатысушысы болып табылады.

AccelEd жобасының мақсаты: мейіргерлік білім берудегі даярлаудың саясатын, құқықтық базасын және институционалдық құрылымын өзгерту арқылы Қазақстан Республикасының мейіргерлік білім беруде PhD докторларын даярлау жүйесін енгізу және магистратура деңгейінде мейіргерлік білім беруді нығайту.

2020 жылдың наурыз айында Молдова Республикасы. Білім беру мен зерттеулердің сапасын қамтамасыз ету ұлттық агенттігі (ANACEC) және Қазақстан Республикасы, Білім беруді, денсаулық сақтауды сапасын қамсыздандыру және Аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (АЕО/ECAQA) арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. http://www.anacip.md/index.php/en/home-en-gb/missions

Ынтымақтастық салалары болып табылады:
1. Білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларын сырттай бағалау және аккредиттеу бойынша тәжірибе алмасу;
2. Аккредиттеу бойынша сыртқы сараптау комиссияларының құрамына аккредиттеу бойынша сарапшыларды тағайындау;
3. Білім беру және аккредиттеу сапасын қамтамасыз ету бойынша бірлескен іс- шаралар өткізу;
4. Білім берудегі аккредиттеу мәселелері бойынша бірлескен Жарияланымдар дайындау;
5. Серіктес ұйымдастыратын іс- шараларға қатысу;

Молдова Республикасының Білім, мәдениет және ғылым министрлігіне тәуелді, ANACEC әкімшілік органы болып табылады.

ANACЕC миссиясы-Молдова Республикасының білім берудің бәсекеге қабілеттілігін және әлеуметтік тұрақтылығын арттыруға ықпал ететін үздік халықаралық тәжірибелер мен сапа стандарттарына бағдарланған білім беру мен зерттеулердің барлық деңгейлерінің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру.

ANACEC мақсаты, білім беру мекемелері мен білім беру бағдарламаларын сыртқы бағалау мен аккредиттеудің интеграцияланған, сенімді, объективті және ашық жүйесін, зерттеулер мен инновациялар саласындағы ұйымдарды сыртқы бағалауды, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды бағалауды, Молдова Республикасының кәсіптік және үздіксіз білім беруді қоса алғанда, білім берудің барлық деңгейлерінің сапасын бақылауды қамтамасыз ету болып табылады.

2019 жылдың қараша айында Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (АЕО), Қырғыз Республикасы "Білім беру бағдарламалары мен ұйымдарын аккредиттеу бойынша агенттік" (ААОПО) мекемесімен өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. АЕО атынан Бас директор Сәуле Сәрсенбаева және ААОПО атынан директор Бақтыбек Ысқақұлы Исмаилов Меморандумға қол қойды.

ААОПО 2014 жылы құрылды. Агенттік қызметінің мақсаты білім беру ұйымдарын институционалдық және бағдарламалық аккредиттеуді жүргізу, білім беру бағдарламалары мен кәсіптік білім беру ұйымдарын аккредиттеу әдіснамасын, технологияларын, стандарттары мен өлшемдерін әзірлеу болып табылады. Аккредиттеу білім беру бағдарламаларының сапасын және оқу орындарының тиімділігін арттыруға бағытталған. http://www.aaopo.kg/.

2019 жылдың 15 қарашасында Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (АЕО) Венгр аккредиттеу комитетімен (HAC) өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. АЕО атынан бас директор, профессор Сәуле Сәрсенбаева және HAC атынан президент, профессор Валерий Чепе (Valéria Csépe) Меморандумға қол қойды.

НАС 1993 жылы құрылған және Венгриядағы білім саласындағы тәуелсіз ұлттық аккредиттеу органы болып табылады. НАС Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG) сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Стандарттар мен Нұсқаулықтар шеңберінде әрекет етеді. https://www.mab.hu/

HAC 2000 жылдан бастап ENQA-ның толық мүшесі болып табылады CEENQA және Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша Еуропалық тізіліміне (EQAR) кіреді. https://www.eqar.eu/register/agencies/agency/?id=58

2019 жылғы 16 қазанда Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (АЕО), сапаны қамтамасыз ету бойынша Еуропалық агенттігімен (The European Quality Assurance Agency - EQAA) өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. АЕО атынан Бас директор Сәуле Сәрсенбаева және EQAA атынан Басқарушы директор профессор Бастиан Бауманн (Bastian Baumann) Меморандумға қол қойды.

EQAA жоғары оқу орындары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын институционалдық және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуді жүргізетін бірінші халықаралық агенттік болып табылады. EQAA өз қызметінде Еуропалық жоғары білім беру аймағында (ESG) сапаны қамтамасыз ету бойынша стандарттар мен нұсқаулықтарды қолданады.

https://eqaa.eu/en/

2019 жылдың 11 маусымынды Қазақстан Республикасы, Алматы қаласындағы Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы және Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қаласындағы «Орыс регистрі» сертификаттау қауымдастығы арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. (https://rusregister.ru/news/russian-register-and-eurasian-accreditation-center-signed-memorandum-of-cooperation/)

http://www.amse-med.eu/2019/10/17/ecaqa-and-amse-sign-a-memorandum-of-understanding-mou

2019 жылғы 2 қазанда Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы Еуропадағы медициналық мектептер қауымдастығымен (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE) өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. АЕО атынан Бас директор Сәуле Сәрсенбаева және AMSE атынан Президенті Peter Dieter Меморандумға қол қойды.

2019 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығымен және Ресей Федерациясы, Йошкар-Ола қ. Кәсіптік-қоғамдық аккредиттеудің ұлттық орталығы арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды (https://ncpa.ru/).

Кәсіби-қоғамдық аккредиттеудің ұлттық орталығы 2009 жылы құрылған және кәсіби білім беру саласындағы сарапшылардың Гильдиесі және білім беру саласындағы ұйымдарды аккредиттеуді ұйымдастыру және жүргізу мақсатында басқа да заңды тұлғалар құрған автономды коммерциялық емес ұйым болып табылады.

Кәсіби-қоғамдық аккредиттеудің ұлттық орталығының міндеті-білім беру сапасын арттыру, білім беру ұйымдарында сапа мәдениетін қалыптастыру және Ресей заңнамасын және ресейлік жоғары мектептің үздік дәстүрлерін ескере отырып, еуропалық технологиялар бойынша білім беру сапасына кепілдік берудің еуропалық стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын кәсіби–қоғамдық аккредиттеуді жүргізу арқылы Ресей мен шетелде ресейлік білім беру имиджін арттыру.Жоғары білім беруді аккредиттеу бойынша кеңес/АҚШ-тың сапалар халықаралық тобы (The Council for Higher Education Accreditation International Quality Group (CHEA/CIQG, USA) әлемнің 175 елінен аккредиттеу бойынша 500-ден астам агенттіктердің ауқымды базасын қамтитын өзінің Халықаралық Директориясын (CHEA/CIQG International Directory) құрды.

«Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» КЕМ (АЕО) медициналық білім берудің мамандандырылған аккредиттеу органы ретінде АҚШ-тың сапалар халықаралық тобына/Жоғары білім беруді аккредиттеу бойынша кеңестің Халықаралық Директориясына (CHEA/CIQG International Directory) кірді.

The information is available on the CHEA/CIQG web-site:

https://www.chea.org/international-directory/eurasian-sentre-accreditation-and-quality-assurance-higher-education-and


Армения Республикасының (ANQA) Ұлттық Кәсіптік Білім Беру Орталығының Сапасын Қамтамасыз Ету Қорымен Ынтымақтастық Туралы Меморандумға қол қойылды.

2019 жылдың наурыз айында Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы мен Армения Республикасының Ұлттық кәсіптік білім беру орталығының сапасын қамтамасыз ету Қоры арасында ынтымақтастық пен өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылды (http://www.anqa.am/en). 2008 жылы Армения Республикасының Үкіметі ANQA тәуелсіз ұйым ретінде құрған. ANQA бастауыш, кәсіби және жоғары оқу орындарында институционалдық және бағдарламалық аккредиттеуді жүргізеді.


2018 жылдың 31 мамырында Алматы қаласында Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (АЕО), Қазақстан Республикасы және JAMK қолданбалы ғылымдар университеті, Финляндия арасында Өзара түсінушілік туралы Меморандумға қол қою рәсімі өтті.

Меморандумға қол қоюдың мақсаты Қазақстан Республикасындағы мейірбикелік білім беруді сапамен қамтамасыз етудің жолдарын жетілдіру болып табылады. JAMK қолданбалы ғылымдар университеті (http://www.jamk.fi) төрт оқу бөлімдерін қамтиды: Бизнес мектебі, Денсаулық сақтау және әлеуметтік ғылымдар мектебі, Технология мектебі және Педагогикалық мектеп. 2013 жылы JAMK Еуропадағы ең халықаралық университеттердің бірі ретінде Erasmus жетістіктері үшін Марапатталған. 2013 жылы Жоғары білім беру бойынша Финляндия кеңесі (FINEEC) JAMK сапа белгісін 2019 жылға дейін ұзартты.

JAMK қолданбалы ғылымдар университеті 2016 жылдан бастап «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриаттың бағдарламаларын енгізу мен мейірбикелік білім беру жүйесін жаңғырту бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігімен серіктес болып табылады. http://www.mz.gov.kz/ru/pages/informaciya-ob-otkrytii-2-diplomnoy-magistratury

Аккредиттеу және бағалау бойынша Ұлттық кеңестің /NAAC (Үндістан)

2018 жылдың 24 наурызында Нагпур қаласында (Үндістан) Жоғары білім беруді сапамен қамтамасыз етудің Азиялық-Тынықмұхиттық желісінің (APQN) жылсайынғы «Capacity Building for Next-Generation Quality Assurance in Higher Education/Жоғары білім беруді сапамен қамтамасыз ету бойынша ұйымдардың жаңа ұрпағын жетілдіру мүмкіндіктері» атты конференциясы өту барысында Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы Аккредиттеу және бағалау бойынша Ұлттық кеңестің (Үндістан) арасындағы өзара түсінісу туралы Меморандумына қол қойды. ББДССҚжАЕО жақтан бас директор С.С.Сарсенбаева, NAAC жағынан Аккредиттеу және бағалау бойынша Ұлттық кеңестің кеңесшісі Jagannath Patil қол қойды.

Меморандумға қол қоюдың мақсаты қазіргі таңда 1000-нан астан студент-медиктер білім алатын Қазақстан Республикасы мен Үндістандағы жоғары білім беруді сапамен қамтамасыз ету жолдарын жетілдіру болып табылады.

Аккредиттеу және бағалау бойынша Ұлттық кеңесі (NAAC) Үндістан гранттары (UGC) бойынша елдегі жоғары оқу орындарын аккредиттеу және бағалауды өткізу үшін Университеттердің Комиссиясымен мекемелендірілген автономды орган болып табылады. http://www.naac.gov.in/collaborations.asp

Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы (ЕАО) Жоғары бiлiм берудi аккредиттеу бойынша Кеңесiнiң (Council for Higher Education Accreditation International Quality Group/CIQG) толық құқылы мүшесі болды.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Авторизация (kz)