Мақсаттары мен міндеттері:

ДДҰ/WFME медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша халықаралық стандарттарның, PhD бағдарламаларына арналған ORPHEUS/WFM/AMSE стандарттарының, Еуропалық жоғары білім беру кеңістігінде сапаны қамсыздандыру стандарттары мен нұсқаулықтарының ESG негізінде әзірленген, АЕО сапаны қамсыздандыру агенттігі ретінде денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларын АЕО аккредиттеудің белгіленген стандарттарына сәйкестігіне аккредиттеуді ұйымдастырады және жүргізеді.

АЕО Қазақстан Республикасы Үкіметінің және білім беру және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдардың талаптарын ескере отырып, өзінің сапаны қамсыздандырудың ішкі рәсімдері мен ішкі қағидаларын қарайды.

АЕО жоғары кәсіптік білім беру саласындағы ұлттық және институционалдық өзгерістер мен қажеттіліктерге қамқорлықпен жауап береді.

АЕО сапасын сырттай және іштей қамсыздандыруды жақсарту және ENQA талаптарын сақтау мақсатында АЕО сапаны қамсыздандырудың ішкі құрылымы және сапаны қамсыздандыру бағдарламасын, сапаны қамсыздандыру саясатын әзірледі және енгізді.

АEО сапаны қамсыздандыру жүйесі мен рәсімдерін келесі бағыттарға сәйкес үнемі қайта қарайды: Миссия, Көзқарас, Құндылықтар, Стратегия, мүдделі тараптар алдындағы есеп беру (уәкілетті органдар, қоғам), аккредиттеу стандарттары және білім беру ұйымдарының/білім беру бағдарламаларының өзін-өзі бағалау бойынша нұсқаулықтары және сыртқы бағалау үшін, шешім қабылдаудың тәуелсіздігі, шағымдар мен апелляциялар беру рәсімі, ашықтық есептерді жариялау, оның ішінде деректер мен қорытындылар, сарапшыларды іріктеу критерийлері, оларды дайындау және біліктілігі, басқарудың тиісті тетіктері, сондай-ақ жеткілікті ресурстарды бөлу, халықаралық ынтымақтастық және тұрақты жақсартуға бағытталған серіктестіктер.

Сапаны іштей қамсыздандыруды бағалауы, АЕО сыртқы сараптама комиссиясының мүшелерінен, білім беру ұйымдарынан, студенттерден алынған ішкі және сыртқы пікірлерді қамтиды.

Сапаны қамсыздандыру саясаты АEО-ның барлық барыстарының бөлігі болып табылады, ал қызметкерлер, сарапшылар кеңесі сапаны қамсыздандыру бағдарламасында көрсетілген өз функциялары мен өкілеттіктерімен танысады.

Бұл саясатқа сілтемелер тиісті Ережелерде, Ұсынымдарда, рәсімдерде және АЕО-ның басқа құжаттарында қамтылған, осылайша ол туралы барлық қызметкерлер хабардар болады және ол белсенді түрде қолданылады.

AEО қызметкерлері мен сарапшылары 2017 жылғы 14 ақпандағы № 3 бұйрық негізінде сараптамалық кеңес әзірлеген және AЕО Бас директоры бекіткен сапаны қамсыздандыру бағдарламасын іске асыруға қатысады. 2022 жылы бағдарлама жаңартылды.

Сапаны қамсыздандырудың ішкі тетігін іске асыру АЕО сапасын қамсыздандыру бағдарламасында айқындалған.

Сараптамалық кеңестің барлық қызметкерлері мен мүшелері өздерінің рөлі мен міндеттеріне сәйкес сапаны қамсыздандыру жүйесін хабардар етуге, енгізуге және қолдауға жауапты.

Келесі элементтерді қамтитын циклдік модельді қолдана отырып, сапа мен өнімділікті жақсартуға жүйелік тәсіл қолданылады: бақылау, бағалау, әрекеттер, бағалау және кері байланыс (кері байланыс циклдің барлық бөліктерінің ажырамас бөлігі болып табылады).

Қызметкерлерге, Сараптамалық кеңеске және негізгі мүдделі тараптарға сапаны қамсыздандыру және жақсарту жүйесі мен рәсімдеріне толық қатысу үшін тиісті ресурстар, құралдар мен қолдау көрсетіледі.

АЕО прогрессті, жетістіктерді және жақсарту бағыттарын анықтау үшін өзінің сырттай сапаны қамсыздандыру қызметі туралы ақпаратты үнемі жинайды. Бұл ақпарат әртүрлі механизмдер арқылы жиналады, соның ішінде сауалнамалар, сұхбаттар, аналитикалық шолулар, бақылаулар бар.

Мониторинг кезеңінде алынған ақпаратты талдау ағымдағы жағдайды бағалауға және жақсартуға ең жақсы тәсілді анықтауға мүмкіндік береді. Сырттай бағалау нәтижесінде алынған жеке бағалау іс-шаралары мен ұсынымдар нәтижелерді беру және жақсарту бойынша кейінгі іс-шараларға келісілген тәсілді әзірлеу үшін АЕО кеңестеріндегі презентациялар, топтық талқылаулар немесе басқа да тиісті тетіктер арқылы тиісті қызметкерлердің назарына жеткізіледі.

Сапаны қамсыздандыру жүйесін талдау негізінде сапаны жақсарту бойынша басым іс-қимылдар айқындалады. Егер іс-әрекет қаржылық ресурстарды қажет етсе, оның басталуына дейін тиісті бюджет анықталады.

Сол сияқты, егер іс-әрекет уақытша адам ресурстарын қажет етсе, оны бастамас бұрын басшылықпен талқылау қажет.

Сапаны жақсарту бойынша іс-шаралардың барлық қатысушылары АЕО жұмысына енгізілген өзгерістер туралы хабардар.

Барлық кезеңдерде қарым қатынас жасау және кері байланыс алу тұрақты нәтижелерге қол жеткізу және ұйымдық өзгерістерге ықпал ету үшін өте маңызды.

Диаграмма ESG (2 және 3 бөлімдер) сәйкес AEО сапа кепілдігінің ішкі және сыртқы жүйесі мен процестерін жүзеге асыруды көрсетеді

АЕО сапасын қамсыздандырудың ішкі жүйесін қолдайтын құжаттар:

ССК сапары кезеңінде білім беру ұйымдарының қызметкерлері мен білім алушыларына сауалнама жүргізуге арналған сауалнама
АЕО аккредиттеу жөніндегі сыртқы сарапшыларға сауалнама жүргізуге арналған сауалнама
ССК сапарының қорытындысы бойынша сауалнама жүргізуге арналған сауалнама
Білім беру ұйымдарын институционалдық сыртқы бағалау нәтижелерін талдау
Материал в разработке
Ұлттық ғылыми орталықтар мен ғылыми-зерттеу институттарындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді сыртқы бағалау нәтижелерін талдау
Денсаулық сақтау саласындағы қосымша және бейресми білім беру ұйымдарының сыртқы бағалау нәтижелерін талдау
Жоғары медициналық колледждерде «Мейірбике ісінің қолданбалы бакалавры» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын іске асыру сапасын сырттай бағалау нәтижелерін талдау
Резидентура бағдарламаларын сырттай бағалау нәтижелерін талдау
Аккредиттеу бойынша сарапшылардың сауалнамасының нәтижелері
ССК сапарынан кейін білім беру ұйымдарынан кері байланыс нәтижелері
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu